top of page

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Karin Lednická – nakladatelství Bílá vrána, IČO 60028068, DIČ CZ6952055110, se sídlem Kuršova 430/5, Ostrava-Svinov (dále jen Prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen Kupující) vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje Prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.karinlednicka.cz.

 2. Předmětem koupě ve smyslu těchto Všeobecných smluvních podmínek je tištěná kniha obsažená v nabídce Prodávajícího (dále jen Předmět koupě).

 3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 4. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu. Při uzavírání smlouvy elektronickou formou učiní kupující na webu prodávajícího elektronickou objednávku tak, že označí předmět koupě a požadovaný počet kusů v objednávkovém formuláři a vyplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je upravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky.

 5. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky: PayPal či bankovní převod.

 6. K odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, které je zasíláno Kupujícímu prostřednictvím dopravce či pošty, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce doručí nebo předá na příslušné úřadovně či výdejním místě.

 7. Prodávající předmět koupě zabalí podle zvyklostí, aby nebyl předmět koupě nijak poškozen přepravou. 

 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, jestli je obal neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí to přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obsahu většího rozsahu.

 9. Kupující je oprávněn vady zboží reklamovat, a to prostřednictvím mailu na adrese: info@karinlednicka.cz 

 10. Odpovědnost Prodávajícího za jakost je stanovena zákonem.

 11. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené elektronicky ve lhůtě 14 dnů. Lhůta na odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží.

 12. Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou či e-mailem na adresu: Karin Lednická – Bílá vrána, Kuršova 430/5, 721 00 Ostrava-Svinov nebo info@karinlednicka.cz

 13. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, je povinen Prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doložitelně doručit na adresu, jak je uvedena v bodě 12. 

 14. Vrácené zboží je Kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

 15. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle mu Prodávající přijaté peněžní prostředky na bankovní účet, z něhož byla koupě uhrazena nebo složenkou na jeho listovní adresu. Volba způsobu refundace je plně v kompetenci Prodávajícího.

 16. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a s dalšími právními předpisy.

 17. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

 18. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Kupující má právo na přístup k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

 19. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl o způsobu zpracování svých osobních údajů informován. Odesláním objednávky s tímto vyjadřuje souhlas.

 20. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. 

 21. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího.

bottom of page